Reglement

terms

I. Algemene bepalingen

 1. Dit Reglement bepaalt de omvang en de voorwaarden waarop de firma VIN-Info Sp. z o.o. gevestigd in Katowice (Polen), adres: ul. Modelarska 18 haar elektronische diensten verleent. In het bijzonder zijn hier bepaald:
  1. de rechten en plichten van VIN-Info Sp. z o.o. en van de Gebruikers van de internetservice van VIN-Info Sp. z o.o. in verband met het verlenen van elektronische diensten.
  2. de types, reikwijdte en voorwaarden van de dienstenverlening
  3. de regels van uitsluiting van aansprakelijkheid van VIN-Info Sp. z o.o. i.v.m. het aanbieden van elektronische diensten.
 2. Dit Reglement is kosteloos aan de gebruikers beschikbaar gesteld via de website vin-info.com in een vorm die het mogelijk maakt om het reglement te downloaden, opslagen en afdrukken. De gebruiker is verplicht de inhoud van het reglement te lezen voordat hij van de Diensten gebruikt maakt. De registratie in de VIN-Info service is gelijkgesteld aan het akkord gaan met de bepalingen van dit reglement.
 3. De hierin gebruikte termijnen zullen de volgende betekenissen hebben:
  1. Gebruiker: een persoon die gebruik maakt van de door VIN-Info Sp z o.o. aangeboden diensten, of een bezoeker van de websites www.vin-info.pl en www.autobaza.pl
  2. Website: een internetsite onder het adres www.vin-info.pl, www.autobaza.pl waarop VIN-Info Sp. z o.o. haar elektronische diensten verleent.
  3. Geautomatiseerde systeem - een set van samenwerkende apparatuur en software, die zorgen voor de verwerking en opslag, alsmede het verzenden en ontvangen van gegevens via telecommunicatienetwerken met gebruik van een eindstation die voor bepaalde netwerk geschikt is, in de zin van de Poolse wet van 21 juli 2000 - Telecommunicatiewet.

II. Soorten en omvang van de elektronisch aangeboden diensten

 1. VIN-Info Sp. z o.o. levert de volgende elektronische diensten:
  1. "voertuigcontrole", bestaande uit:
   • - decodering van het VIN (chassisnummer)
   • - opzoeken van het voertuig in de op de site van VIN-Info opgegeven registers van gestolen voertuigen
   • - verificatie van eventuele defecten in het productieproces
   • - informatie over de fabrikant van het voertuig
   • - foto's van het gecontroleerde voertuig
   • - afdrukken van het rapport van het voertuigcontrole.
 2. De Gebruiker erkent dat, afhankelijk van het voertuig, van de fabrikant, het jaar en de plaats van productie en herkomst van het voertuig, niet alle gegevens kunnen worden benaderd. VIN-Info Sp. z o.o. heeft daar geen invloed op. Dat betekent dat het bereik van de informatie die via de website www.vin-info.pl, www.autobaza.pl aan u in het kader van onze diensten beschikbaar wordt gemaakt kan smaller zijn dan de hierboven in paragraaf 1 omschreven bereik.
 3. De gebruiker erkent en aanvaardt dat verbinding met de websites www.vin-info.pl en www.autobaza.pl staat gelijk aan het akkoord gaan met dit Reglement. De inhoud van www.vin-info.pl en www.autobaza.pl is het intellectuele eigendom van VIN-Info Sp. z o.o.
 4. Bij de aanvang van het gebruikmaken van onze diensten, wordt er een overeenkomst voor de levering van elektronische diensten aangegeaan.

III. Toegangscode en betaling

 1. De registratie van een Gebruikersaccount, toegang tot de gebruikersaccount en het onderhouden van gebruikersaccounts in de internetservice van VIN-Info is gratis.
 2. De geregistreerde gebruikers kunnen van de betaalde versie van de diensten van VIN-Info Sp. z o.o. gebruikmaken. De betaalde diensten geven toegang tot bepaalde inhoud van databases als vermeld in de productbeschrijving die op de website gepubliceerd is. De omvang van verstrekte informatie hangt van de gekochte dienstenoptie af:
  1. na verificatie van betaling via een beschikbare online kanaal
  2. of, in het geval van betaling via SMS-Premium, na het intoetsen van een toegangscode in een daarvoor bestemde veld.
 3. De prijs van het opmaken van een rapport over een voertuig op basis van het VIN is afhankelijk van het bereik van de mogelijk te verkrijgen informaties en van de door de gebruiker gedefinieerde keuze van de te verkrijgen informatie. De prijs kunt u zien in de vorm van een berekening op de VIN-Info website in het venster dat verschijnt na de eerste, kosteloze controle van de inhoud van databases en het bepalen van het aantal en het type van informatie die voor het aangegeven VIN beschikbaar zijn.
 4. De betaling is mogelijk door middel van externe betaalsystemen bestemd voor verificatie van elektronische betaaldiensten, zoals door VIN-Info aangegeven.
 5. De betalingsprocedure wordt beheerst door het reglementen van de externe en onafhankelijke betaaldienstverleners.
 6. De aankoop van een rapport over een voertuig via de elektronische betaalsysteem bestaat in:
  1. het kiezen van het type en variant van de dienst
  2. het aangeven van uw e-mail adres, dat in het aankoopproces wordt gebruikt
  3. het controleren van de bestelling door de gebruiker
 7. Het kopen van de code via SMS bestaat in het verzenden van een SMS-bericht uit uw mobiele telefoon. De tarieven, varianten van de diensten en telefoonnummers, waarop u het SMS-bericht moet sturen worden aangegeven in het proces van het genereren van het rapport.
 8. Na de betaling en na een positieve verificatie van het betaalproces wordt de gebruiker doorgestuurd naar een pagina met VINs, die hij in de afgelopen 30 dagen gecontroleerd heeft. Het genereren van een rapport duurt van een paar seconden tot een paar minuten. Tijdens dit proces heeft het rapport de status "in uitvoering".
 9. Wanneer het rapport klaar is, wordt er een bericht naar het e-mailadres van de gebruiker opstuurt met een link naar het rapport. De gebruiker kan ook op elk gewenst moment, de websites www.vin-info.pl / www.autobaza.pl bezoeken en na het intoetsen van het e-mailadres kan hij de in de laatste 30 dagen voor hem voorbereiden rapporten bekijken.

IV. De dienst genoemd „voertuigcontrole”

 1. De dienst genoemd „voertuigcontrole” is beschikbaar in de betaalde versie.
 2. Met deze dienst kunt u de volgende informatie over het voertuig krijgen:
  1. alle voor VIN-Info Sp. z o.o. beschikbare informatie die in het VIN gecodeerd zijn
  2. informatie of het voertuig wel of niet in de registers van gestolen voertuigen van een aantal Europese landen opgenomen staat
  3. informatie over defecten in het productieproces, die door de fabrikant ontdekt zijn en aan de klanten gemeld waren als een oproep tot een kosteloze reparatie van een fabricagefout
  4. weergave van de fabricantgegevens
  5. foto's die voor het gecontroleerde voertuig relevant zijn, indien ze in de bestanden van VIN-Info Sp. z o.o. of in netwerkbronnen beschikbaar zijn
  6. het genereren van de gebruiksgeschiedenis bevattende: datum en aard van technische inspecties, kilometerstand op een bepaalde datum, indien deze gegevens wel in de bestanden van VIN-Info Sp. z o.o. of in netwerkbronnen beschikbaar zijn
  7. het genereren van een samenvattend rapport in PDF-formaat

V. Technische voorwaarden van dienstenverlening

Om op correcte wijze van de diensten gebruik te maken moet u toegang tot het internet hebben en een web browser (minstens Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 1.5, Opera 9, Google Chrome, Safari 3), met actieve acceptatie van cookies en JavaScript, en Adobe Acrobat Reader versie 3.0 of hoger.

VI. Klachten

 1. De Gebruiker heeft het recht om klachten in te dienen over zaken met betrekking tot de Diensten.
 2. De klachten moeten worden ingediend via het formulier dat u onder "contact" op onze pagina vindt, of schriftelijk, aan het adres van VIN-Info Sp. z o.o. De klacht dient te omvatten:
  1. Gebruikersgegevens (voornaam, achternaam, e-mail- of huisadres)
  2. obeschrijving van het probleem dat aanleiding geeft tot de klacht
  3. datum, wijze van betaling en betalingsnummer of telefoonnummer en code voor betalingen via SMS premium
 3. VIN-Info Sp. z o.o. zal zich inspannen om de klachten binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. De beslissing betreffende de klacht krijgt u van VIN-Info Sp. z o.o. schriftelijk of per e-mail naar het e-mailadres die u op het klachtformulier aangegeven hebt.
 4. De formulieren waarop de onder lid 2 hierboven vermelde gegevens ontbreken zullen niet in behandeling worden genomen.

VII. Aansprakelijkheid

 1. De website en de inhoud van de website worden beschikbaar gemaakt als een hulpmiddel voor de Gebruikers. De inhoud wordt gepresenteerd in de vorm en op de wijze waarop de Gebruiker die inhoud kan opnemen.
 2. VIN-Info Sp. z o.o. is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren of voor de ondeugdelijke uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van:
  1. omstandigheden van overmacht, d.w.z. gebeurtenissen van plotselinge en intensieve aard, die oncontroleerbaar zijn en die niet konden worden voorspeld, in het bijzonder, gebeurtenissen zoals hevige weersomstandigheden, wijdverspreide stakingen, militaire actie, natuurrampen.
  2. fouten in gegevensoverdracht, in het bijzonder als gevolg van het falen van IT-systemen, telecommunicatiesystemen, elekticiteitsystemen, en als gevolg van vertragingen in de diensten van een externe operator die voor datatransmissie verantwoordelijk is, tenzij deze fouten worden veroorzaakt door een handelen of nalaten door VIN-Info Sp. z o.o. of entiteiten waarvan VIN-Info Sp. z o.o. gebruikmaakt bij de verlening van haar diensten.
 3. De Gebruiker erkent dat de via onze diensten beschikbaar gemaakte gegevens, in het bijzonder de gegevens afkomstig van externe entiteiten, met name gegevens uit de databases van gestolen voertuigen, zijn bedoeld slechts als een hulpmiddel en begeleiding aan de Gebruiker. DE DATABASE VAN VIN-INFO IS GEEN OFFICIËLE AMBTELIJKE BASE. Wanner de beschikbaar gemaakte gegevens de illegale oorsprong van het voertuig kunnen suggereren of andere twijfels opleveren, neemt u dan contact op met de betreffende overheidsinstanties en met VIN-Info Sp. z o.o. om deze informatie te laten controleren.
 4. De websites van VIN-Info Sp. z o.o. kunnen doorverwijzingen bevatten naar websites die eigendom zijn van of beheerd worden door andere bedrijven. Vooral gaat hier om doorverwijzingen naar pagina's van online betaalsystemen. Wanneer de Gebruiker zich met websites van derden verbindt, erkent hij dat het zijn verantwoordelijkheid is om het reglement van het gebruikmaken van deze websites te lezen en na te leven. VIN-Info Sp. z o.o. heeft geen invloed op de inhoud van andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop beschikbaar gemaakte inhoud. Bovendien is de opname van een doorverwijzing naar externe websites die geen eigendom zijn van VIN-Info Sp. z o.o. is niet gelijkgesteld aan het akoord gaan met de de daarop aangeboden producten of diensten.

VIII. Auteursrechten

 1. VIN-Info Sp. z o.o. gaat akkoord met het lezen en het bekijken van de websites die eigendom zijn VIN-Info Sp. z o.o. op uw computer of met het afdrukken van kopieën van deze pagina's voor persoonlijk gebruik en niet voor verdere distributie, indien er geen voorafgaande schriftelijke toestemming van VIN-Info Sp. z o.o. daarvoor verkregen was.
 2. Het is verboden om een deel of de volledige inhoud van de site, in welke vorm dan ook, te kopiëren, overdragen, distribueren of opslagen. Het is verboden om de website te vertalen, aanpassen, decompileren, de lay-out ervan te wijzigen of andere wijzigingen in de broncode van de website aan te brengen.
 3. Sommige documenten opgenomen in de website kunnen worden onderworpen aan bijkomende beperkingen zoals daarin beschreven.

IX. Verbod op levering van illegale inhoud

 1. Wanner de Gebruiker materialen plaatst, bijvoorbeeld via e-mail of direct naar de website van VIN-Info Sp. z o.o., garandeert de Gebruiker dat hij volledig de volgende instructies zal naleven:
  1. De Gebruiker erkent en aanvaart dat het verboden is om naar VIN-Info Sp. z o.o. onwettige, beledigende of misleidende inhoud te leveren, alsmede de inhoud die softwarevirussen bevat of de teleinformatische systemen op de risico van verstoring of beschadiging blootstelt.
  2. De Gebruiker verklaart dat hij onmiddellijk en binnen de redelijke grenzen de nodige maatregelen zal nemen om van de gepubliceerde inhoud virussen en andere ongewenste of beschadigende elementen te verwijderen.
  3. De Gebruiker verklaart dat hij de eigenaar is van de gepubliceerde inhoud of dat hij een onbeperkt recht heeft om deze inhoud aan VIN-Info Sp. z o.o. over te dragen met het oog op een kosteloze publicatie en een volledige of gedeeltelijke opneming van deze inhoud in de diensten van VIN-Info Sp. z o.o. zonder het dragen van de kosten en verantwoordelijkheid.

X. Verwerking van persoonsgegevens

 1. VIN-Info Sp. z o.o. kan zonder de toestemming van de Gebruiker, de Gebruikers' persoonsgegevens verwerken, die nodig zijn om een overeenkomst aan te gaan, de inhoud van die overeenkomst te bepalen, wijzigen en de overeenkomst te beëindigen. In het bijzonder kan zij de volgende gegevens verwerken:
  1. voor- en achternaam van de Gebruiker
  2. Persoonlijke identificatienummer
  3. Vast woonplaats (conform de inschrijving bij de gemeente)
  4. Correspondentieadres
  5. gegevens die worden gebruikt om de elektronische handtekening van de Gebruiker te controleren
  6. e-mailadressen van de Gebruiker
 2. VIN-Info Sp. z o.o. kan zonder de toestemming van de Gebruiker ook andere gegevens verwerken, indien zij noodzakelijk zijn vanwege de aard van de dienst of de manier van betaling. Deze gegevens zullen dan aangemerkt worden als noodzakelijk voor de dienstverlening.
 3. VIN-Info Sp. z o.o. kan de operationele gegevens van de Gebruiker verwerken, d.w.z. de gegevens die kenmerkend zijn voor de manier waarop de Gebruiker van de diensten gebruikmaakt zoals:
  1. Identificaties van de Gebruiker die hem op basis van de bovenstaande gegevens toegewezen worden
  2. identificatie van het eind-apparatuur van een telecommunicatienetwerk of een geautomatiseerd systeem, dat de Gebruiker gebruikt
  3. informatie over het begin, einde, en het bereik van elk gebruik van de diensten
  4. informatie over het gebruikmaken van de diensten door de Gebruiker
 4. Wanneer de Gebruiker klaar is met het gebruikmaken van de diensten, zal VIN-Info Sp. z o.o. de onder punt XI.1 van dit Reglement vermelde persoonsgegevens niet meer verwerken, met uitzondering van de gegevens die:
  1. nodig zijn voor de afwikkeling van de diensten en verhalen van vorderingen u.h.v. betaling voor de diensten
  2. noodzakelijk zijn voor de reclamedoeleinden, marktonderzoek en het onderzoeken van gedragen en voorkeuren van de klanten, met toestemming van de Gebruiker. De verkregen bevindingen zullen worden gebruikt om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
  3. nodig zijn om de omstandigheden van een onbevoegd gebruik van de diensten uit te leggen
  4. onder afzonderlijke wetten of overeenkomst verwerkt kunnen zijn.

XI. Potentiële risico's verbonden aan het gebruik van de elektronische diensten

Trojaanse paarden: Trojaanse paarden zijn speciale programma's verborgen in andere programma's, ontworpen om toegang te krijgen tot de computer van de Gebruiker en controle erover te nemen. Het Trojaanse paard kan een screensaver, spel of andere nuttige, onschadelijke software schijnen te zijn. Een van niets bewuste gebruiker start zelf het programma, dat hij meestal per e-mail van een vijandige afzender ontvangt.

Virussen: Virussen zijn programma's waarvan het primaire doel is vermenigvuldiging en verspreiding. Wanneer er een virus op uw computer is, kan die zonder uw medeweten verder verstuurt worden naar personen waarvan de adressen in uw adresboek of in de geschiedenis van correspondentie zitten. Om zolang mogelijk verborgen te blijven geeft de virus een valse afzender van het bericht aan. Meestal is dit een in een e-mailprogramma van het slachtoffer gevonden adres. De ontvanger kan in de eerste instantie moeilijk de geïnfecteerde computer identificeren. Als u onzeker bent over de persoonsgegevens van de werkelijke afzender, dient u op dergelijke berichten niet te reageren. Uw eventuele reactie verhoogt verder de belasting van het netwerk die ontstaat ten gevolge van de activiteit van virussen. Naast de vermenigvuldiging, de virussen tonen meestal typische destructieve gedragen, zoals wissen of beschadigen van bestanden of het systeem op de geïnfecteerde computer. Virussen kunnen ook andere programma's in het computersysteem besmetten door middel van het plakken van viruscode aan die programma's.

Spam: Spam zijn ongevraagde elektronische berichten verzonden tegelijkertijd naar meerdere ontvangers. Meestal zijn dit willekeurige mensen die de afzender niet kennen en die niet geïnteresseerd zijn in het ontvangen van zijn berichten. Het bericht bevat meestal informatie over aanbiedingen, offertes van internetservices of over de manieren om "geld te verdienen op het internet" - in feite, de inhoud van het bericht is niet belangrijk. Onder spam vallen ook alle kettingbrieven en valse waarschuwingen, bijv. over virussen. Spammers krijgen e-mailadressen voornamelijk uit websites en mailinglijsten.

XII. Slotbepalingen

 1. Dit Reglement is van toepassing met ingang van 23.09.2011.
 2. Het Poolse recht is van toepassing.